Firma Innoreg Sp. z o.o jest tworzona przez ludzi z pasją, łączących wiedzę i doświadczenie zdobyte dzięki wieloletniej praktyce podczas realizacji projektów doradczych i szkoleniowych dla różnorodnych pod kątem wielkości i kapitału podmiotów. Nasze kompetencje obejmują działalność w wielu sektorach gospodarki. Wspieramy firmy w budowaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej. Wszystkie usługi są indywidualnie dostosowywane do realnych potrzeb naszych klientów.

Naszą mocną stroną jest zespół złożony z ekspertów – analityków, ekonomistów, badaczy, prawników, i szkoleniowców, co pozwala swobodnie poruszać się po licznych i zróżnicowanych branżach, w których działają jej klienci, i realizować nowe, ciekawe projekty.

Nasze kwalifikacje pozwalają na szybkie reagowanie i dostosowywanie się do wszelkich wymagań stawianych nam przez Klientów. Indywidualne doświadczenie poszczególnych pracowników sprawia, że posiadamy cenną wiedzę zarówno o rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych. Obszar działań Firmy obejmuje teren całej Polski oraz zagranicę. Współpracujemy i realizujemy projekty z partnerami z takich krajów jak np. Grecja, Serbia, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania i in.


Nabór ekspertów do grupy delfickiej w ramach ewaluacji RPO WiM 2014-2020

Innoreg Sp. Z o.o. z siedzibą w Rzeszowie poszukuje dwóch ekspertów w zakresie rozwoju regionalnego oraz programowania wsparcia. Szukamy osób, które wezmą udział w badaniu delfickim dotyczącym oceny wpływu RPO WiM 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego. Badanie obejmie min. 2-3 iteracje, w trakcie których w pierwszej kolejności zostanie zdefiniowana szeroka lista propozycji działań, a następnie będą one miały nadawany priorytet oraz zostaną ocenione pod kątem kryteriów ewaluacyjnych (trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności i wpływu). W ostatniej iteracji pozostawione zostaną propozycje działań, które zyskały aprobatę wszystkich uczestników badania delfickiego. Całość prac będzie realizowana z wykorzystaniem platformy online.

Termin realizacji badania: 14.01.2021 – 22.01.2021 r.

Minimalne kryteria w zakresie doświadczenia:

  • Posiadanie kompleksowej wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych
  • Posiadanie co najmniej 3 publikacji/analiz/ekspertyz/badań programu/ów współfinansowanego/ych ze środków publicznych
  • Posiadanie co najmniej 3 publikacji w zakresie analizy/ekspertyzy/badania zawierającego elementy oddziaływania polityk publicznych prowadzonych na szczeblu województwa i/lub grupy województw i/lub kraju i/lub grupy krajów na działalność badawczo-rozwojową i/lub na konkurencyjność lub innowacyjność przedsiębiorstw

Z ubiegania się o udział w badaniu delfickim wyklucza się pracowników Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej w rozumieniu art. 2 pkt. 9-11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz.U. poz. 1146 ze zm.), zaangażowanej w realizację RPO WiM 2014-2020.

Gotowość zaangażowania w te prace wraz z propozycją stawki netto wynagrodzenia proszę przesłać wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie w formie elektronicznej na adres: biuro@innoreg.pl lub w wersji papierowej na adres: Innoreg Sp. Z o.o., ul. Kukuczki 124 35-330 Rzeszów w terminie do dnia 13.01.2020 r. Decyduje data wpływu do siedziby Spółki. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku potrzeby uzyskania wyjaśnień i dalszych informacji, prosimy o kontakt pod nr tel. 790 694 624.