Nasza firma oraz powiązani eksperci posiadają doświadczenie w realizacji następujących projektów:

2022

 • Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2022. [w trakcie realizacji]
 • Ewaluacja postępu rzeczowego i rezultatów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2022. [w trakcie realizacji]
 • Ocena projektów z obszaru innowacji społecznych na rzecz Inkubatora Innowacji Społecznych INNOES, Rzeszów 2022. [w trakcie realizacji]
 • Raport dotyczący przygotowania produktów do potrzeb rynków docelowych – analiza uwarunkowań prawnych (Austria, Belgia, Francja, Holandia) dla firmy z branży stolarki okiennej, Rzeszów 2022.
 • Ekpertyza pn. Wpływ pandemii COVID-19 na globalne zmiany cen surowców, CKB UEK, Kraków 2022.
 • Opracowanie techniczne publikacji pn. Diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnościami w województwie mazowieckim, 2022.

2021

 • Efekty projektów środowiskowych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2021.
 • Efekty wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP i rozwój potencjału jednostek naukowo-badawczych w województwie opolskim w perspektywie 2014-2020, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole 2021.
 • Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2020, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2021.
 • Analiza powiązań kooperacyjnych w ramach klastrów na Dolnym Śląsku, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2021.
 • Zastosowanie instrumentów finansowych w województwie opolskim w ramach funduszy unijnych do 2027 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2021.
 • Analiza potencjału inwestycyjnego województwa lubuskiego w ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim”, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 2021.

2020

 • Dotychczasowe osiągnięcia (tzw. success stories) w poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacjach, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Warszawa 2020.
 • Tereny inwestycyjne w województwie wielkopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2020.
 • Opracowanie metodologii przyporządkowania klas Polskiej klasyfikacji działalności (PKD) do Krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2020.
 • Projekt aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2020.
 • Wykonanie badania ewaluacyjnego – oceny śródokresowej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Ministerstwo Gospodarki Moskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa 2020.
 • Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena wpływu RPO WiM 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego”. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2020.
 • Weryfikacja opracowania Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2020.
 • Diagnoza potencjału gospodarczego Aglomeracji Warszawskiej i wytypowanie obszarów doskonałości gospodarczej, Urząd m. st. Warszawy, Warszawa 2020.
 • Ocena merytoryczna wniosków w zakresie Innowacji Społecznych. Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
 • Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019. Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2020.
 • Analiza matematyczna i statystyczna danych ankietowych pozyskanych przez PARP dotyczących kosztów przygotowania projektu o Eurogrant, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2020.
 • Badanie ewaluacyjne pn. Rola RPO WZ we wzmacnianiu regionalnych inteligentnych specjalizacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2019/2020.

2019

 • Opracowanie wstępnej koncepcji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2019.
 • Opracowanie raportu pn. Definicja klastra w kontekście uregulowań prawnych wybranych krajów unijnych i pozaunijnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2019.
 • Opracowanie raportu pn. Koncentracja geograficzna klastrów jako jedno z kryteriów oceny przy nadawaniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2019.
 • Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS. Badanie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2018/2019.
 • Wpływ depopulacji na perspektywy rozwojowe województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Badanie dla urzędów marszałkowskich wymienionych województw, Opole 2019.
 • Analiza potencjału i możliwości rozwoju inwestycji i komercjalizacji w obszarze fotoniki w województwie lubelskim. Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lublin 2019.
 • Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin województwa lubuskiego wraz z badaniem ich potrzeb rozwojowych. Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 2019.
 • Opracowanie strategii internacjonalizacji dla przedsiębiorstw z woj. podkarpackiego.

2018

 • Przeprowadzenie działań analitycznych, informacyjnych, organizacyjnych i koordynacyjno-doradczych wpisujących się w realizację pierwszego etapu projektu LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego. Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź 2018.
 • Przygotowanie danych wybranych wskaźników monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 2020. Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lublin 2018.
 • Ewaluacja postępów wsparcia MŚP w województwie lubuskim w perspektywie 2014-2020. Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Zielona Góra 2018.
 • Wykonanie oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych dla proponowanych rekomendacji (w części dotyczącej zmian pozaprawnych) proponowanych do wprowadzenia w 12 politykach publicznych, w celu ich dostosowania do postanowień „Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami”, na poziomie krajowym oraz regionalno-lokalnym, w ramach projektu: „Wdrażanie Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami – wspólna sprawa”, Opracowanie 12 dokumentów (OSR) na rzecz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2018.
 • Wykonanie oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych dla proponowanych rekomendacji (w części dotyczącej zmian pozaprawnych) proponowanych do wprowadzenia w 12 politykach publicznych, w celu ich dostosowania do postanowień „Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami”, na poziomie krajowym oraz regionalno-lokalnym, w ramach projektu: „Wdrażanie Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami – wspólna sprawa”, Opracowanie 12 dokumentów (OSR) na rzecz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2018.

2017

 • Badanie potrzeb informacyjnych i możliwości pozyskania danych potrzebnych do monitorowania inteligentnych specjalizacji Mazowsza, Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Warszawa, 2017.
 • Koncepcja Biznesowa modelu funkcjonowania CBOI, Raport dla Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2017.
 • Wyniki analizy stanu prawnego, literatury, oraz materiałów, dokumentów, raportów i dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania biura obsługi interesantów (BOI), Raport dla Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2017.
 • Identyfikacja i opis nowych obiecujących sektorów w Wielkopolsce pojawiających się w ramach KET (kluczowych technologii wspomagających), ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz sektorów kreatywnych. Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2017.
 • Analiza przepływów międzygałęziowych w kontekście rozwoju innowacyjności w województwie śląskim do roku 2020. Opracowanie modelu macierzy regionalnych przepływów międzygałęziowych dla województwa śląskiego, zgodnego z metodologią GUS dotyczącą systemu rachunków narodowych w Polsce oraz zapewniającego porównywalność w skali międzynarodowej, Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice 2017.
 • Opracowanie metodologii monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz narzędzia na bazie arkuszy Excel na potrzeby monitorowania inteligentnych specjalizacji, Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2017.
 • Propozycja modelu realizacji działania 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Raport dla Ministerstwa Rozwoju, Warszawa 2017.
 • Opracowanie metodologii obliczania zwrotu kwoty stanowiącej korzyść ekonomiczną dla Beneficjenta realizującego projekt kluczowy pn.: „Droga do Polski przedsiębiorczej”, realizowanego w ramach działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Raport dla Ministerstwa Rozwoju, Warszawa 2017.
 • Identyfikacja perspektywicznych rynków pozaunijnych, Raport dla Ministerstwa Rozwoju, Warszawa 2017.

2016

 • Analiza sektora motoryzacji w województwie podkarpackim z wykorzystaniem zasady „przedsiębiorczego procesu odkrywania” na potrzeby aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2016.
 • Analiza potencjału eksportowego producentów taboru transportowego, sektora TSL (transport, spedycja, logistyka) i budowlanego, Raport dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2016.
 • Analiza potencjału eksportowego przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego prowadzących działalność w ramach sektorów głównych inteligentnych specjalizacji regionu (zasobooszczędne budownictwo, sektor metalowo-odlewniczy, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywczego, Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2016/2017.
 • Strategie rozwoju eksportu / modele internacjonalizacji działalności opracowane na rzecz przedsiębiorstw z Polski Południowo-Wschodniej.

2015

 • Przewodnik dla eksportera, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015, Warszawa 2015.
 • Metodologia obliczania wskaźnika monitorowania celu 4 Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)  „Poziom wzajemnego zaufania”. Raport dla Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie, Kraków 2015.
 • Raport aktualizacyjny w zakresie klastrów, sieci współpracy i zaufania w biznesie na Mazowszu, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2015.
 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu w ramach projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2015.
 • Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2015.
 • Identyfikacja perspektywicznych rynków pozaunijnych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015.
 • Assessment of the results of the information and publicity measures carried out within the South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015.
 • Analiza w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych do województwa wielkopolskiego dla branży spożywczej, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Poznaniu, Poznań 2015.
 • Badanie poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2015.
 • Plan (strategia) prowadzenia badań w zakresie monitorowania i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r., Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2015.
 • Dobre praktyki z zakresie wspierania innowacyjności na poziomie gmin, miast i powiatów w województwie mazowieckim, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2015.
 • Potencjał inwestycyjny i eksportowy województwa lubuskiego w aspekcie rozwoju gospodarczego gmin i przedsiębiorstw z terenu województwa lubuskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Zielona Góra 2015.

 

2014

 • Analiza dotycząca zdiagnozowania potrzeb przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego w celu opracowania założeń systemu wsparcia internacjonalizacji gospodarki regionu dla  Świętokrzyskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), Warszawa 2014.
 • Analiza potencjału eksportowego województwa lubelskiego pod kątem rozwoju gospodarczego regionu dla Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Lublinie, Warszawa 2014.
 • Analiza rynku spamu w Polsce dla Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), Warszawa 2014. Autorzy: M.Marciniak-Piotrowska, A.Kliczewska, A.Puzyna, M.Piotrowski, A.Kowalczyk. ISBN: 978-83-64771-96-5
 • Analiza wybranych źródeł informacji oraz opracowanie dobrych praktyk, propozycji standardów zarządzania klastrem i wskaźników spełnienia standardów oraz instrukcji stosowania standardów Część diagnostyczna. PARP, Warszawa 2014.
 • Analiza w zakresie potencjału eksportowego przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z województwa wielkopolskiego dla Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Poznaniu (COIE), Warszawa 2014.
 • Analiza handlu zagranicznego województwa lubuskiego (z uwzględnieniem kluczowych sektorów) w okresie 2010 – 2014 dla Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Zielonej Górze (COIE), Warszawa 2014.
 • Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego w branży chemicznej wraz z oceną możliwości rozwoju regionu w tym sektorze dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Warszawa 2014
 • Analiza atrakcyjności inwestycyjnej Opolszczyzny jako centrum subregionu Polski Południowo – Zachodniej. Silesia 2015-2020. W perspektywie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Województwa Opolskiego dla Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole 2014. Autorzy:
 • Opracowanie rynkowe pn.: „Branża tekstylna (odzież, dodatki, galanteria skórzana) w Republice Kazachstanu” wykonane dla Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Astanie z siedzibą w Ałmaty, Warszawa 2014.
 • Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu „Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora”.   dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2014
 • Raport końcowy z badania „Analiza potencjału naukowo-badawczego regionu w kontekście przygotowania i wdrożenia regionalnego programu interdyscyplinarnych badań w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego”, Lublin 2014.
 • Raport końcowy  dla badania: „Badanie potrzeb informacyjnych w zakresie skutecznego monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020”, Lublin 2014.
 • Metodologiczne aspekty szacowania kwot zwrotu w projektach wybranych Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” ekspertyza opracowana przez ekspertów Innoreg (dr Maciej Piotrowski) i pracowników Katedry Teorii Ekonomii UEK (dr Michał Thlon) w 2014 r.
 • Analiza dotycząca powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym z nią związanym, w celu pozyskania inwestorów zagranicznych i krajowych do Makroregionu Polski Wschodniej, Lublin 2014.
 • Raport końcowy dla badania: „Analiza potencjału absorpcyjnego podmiotów działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań ”, Lublin 2014.

2013

 • Raport końcowy dla badania: Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności”, Lublin 2013.
 • Raport desk research – internacjonalizacja przedsiębiorstw. Dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 • Perspektywy i bariery rozwoju powiatu świdnickiego w otoczeniu Portu Lotniczego, Lublin 2013. Autorzy: M. Thlon, M. Marciniak-Piotrowska
 • Analiza lokalnych obszarów wzrostu i stagnacji w województwie lubelskim – wsparcie lokalnych sieci innowacji w województwie lubelskim, Lublin 2013. Autorzy: M. Thlon, M. Marciniak-Piotrowska.
 • Adaptacja macierzy BCG na potrzeby identyfikacji perspektywicznych rynków eksportowych, Kraków 2013. Autorzy M. Piotrowski, M. Thlon.
 • Wykorzystanie funduszy europejskich w powiecie chełmskim, w tym miasta Chełm, Autorzy: M. Piotrowski, M. Marciniak-Piotrowska, P. Pikor.
 • Wykorzystanie funduszy europejskich w powiecie łęczyńskim, w tym miasta Łęczna, Autorzy: M. Piotrowski, M. Marciniak-Piotrowska, P. Pikor.
 •  Wykorzystanie funduszy europejskich w powiecie bialskim, w tym miasta Biała Podlaska, Autorzy: M. Piotrowski, M. Marciniak-Piotrowska, P. Pikor.
 • Wykorzystanie funduszy europejskich w powiecie puławskim, w tym miasta Puławy, Autorzy: M. Piotrowski, M. Marciniak-Piotrowska, P. Pikor.
 • Wykorzystanie funduszy europejskich w powiecie świdnickim, w tym miasta Świdnik, Autorzy: M. Piotrowski, M. Marciniak-Piotrowska, P. Pikor.
 • Wykorzystanie funduszy europejskich w powiecie włodawskim, w tym miasta Włodawa, Autorzy: M. Piotrowski, M. Marciniak-Piotrowska, P. Pikor.
 • Perspektywy i bariery rozwoju przedsiębiorczości w powiecie bialskim, Autorzy:
  M. Piotrowski, M. Marciniak-Piotrowska, P. Pikor.
 • Perspektywy i bariery rozwoju przedsiębiorczości w powiecie chełmskim, Autorzy:
  M. Piotrowski, M. Marciniak-Piotrowska, P. Pikor.
 • Perspektywy i bariery rozwoju przedsiębiorczości w powiecie puławskim, Autorzy:
  M. Piotrowski, M. Marciniak-Piotrowska, P. Pikor.
 • Perspektywy i bariery rozwoju przedsiębiorczości w powiecie świdnickim, Autorzy:
  M. Piotrowski, M. Marciniak-Piotrowska, P. Pikor.
 • Perspektywy i bariery rozwoju przedsiębiorczości w powiecie włodawskim, Autorzy:
  M. Piotrowski, M. Marciniak-Piotrowska, P. Pikor.
 • Perspektywy i bariery rozwoju przedsiębiorczości w powiecie łęczyńskim, Autorzy:
  M. Piotrowski, M. Marciniak-Piotrowska, P. Pikor.

2012

 • Ekspertyza – „ClusterCOOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej” M.Piotrowski, M.Marciniak-Piotrowska, M.Janiec, A. Lewandowska

2011

 • Regional report on The Healthy Learning Environment within SMEs, Poland M.Cebotari, M.Marciniak-Piotrowska.
 • Przewodnik w zakresie pozyskiwania środków na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw. Rzeszów 2010. Autorzy: M.Dąbrowska, T. Krypel, M.Piotrowski, M.Marciniak-Piotrowska.

2010

 • 37.  Koncepcja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, Rzeszów 2010. Zespół autorski: M. Czyżewska, A. Lewandowska, M. Marciniak-Piotrowska, A. Niedziałek, T.  Pasterz, R, Pater, S. Umpirowicz
 • Formy organizacyjno-prawne i procedury funkcjonowania klastrów na świecie. Studium typu desk research, Rzeszów 2010. Zespół autorski: M.Piotrowski, M.Marciniak-Piotrowska, M.Janiec.
 • Formy organizacyjno-prawne i procedury funkcjonowania klastrów w kraju i zagranicą. Rzeszów 2010. Autorzy: J.Hermaniuk, M.Marciniak-Piotrowska, M.Janiec, W. Szajna.
 • Comparative Report on the Equity in NLLS and their implementation in the transition from VET to adult learning. Accompanied by reports on national research conducted in Greece, Germany, Poland and Spain: A. Kollias, K. Kikis-Papadakis, M.Barajas, K.Olmedo, M.Cebotari, M.Marciniak-Piotrowska, M.Piotrowski, S.Proesel.
 • Equity Issues in LLL Strategies in Europe from the perspective of VET and adult learning,
 • Krajowy raport w ramach projektu SESTEM (Supporting Equality in Science Technology and Mathematics related choices of careers), Polish national report, 2010, J.Wójcik, M.Marciniak-Piotrowska.
 • Podkarpacki rynek nieruchomości. Raport z badań. Zespół autorski: Janusz Buda, Kornelia Dziedzic, Elżbieta Gniewek-Warchoł, Maciej Łobos, Magdalena Marciniak-Piotrowska, Paweł Pikor, Maciej Piotrowski, Jaromir Rajzer, Tomasz Soliński, Arkadiusz Zuzmak.